Zintegrowany System Zarządzania


Obraz                                                     Obrazek


POLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚĆ i ŚRODOWISKO 

Spółdzielnia Inwalidów „START” obejmuje swoją działalnością produkcje wyrobów z tworzyw sztucznych metodą formowania próżniowego.

Głównym celem w działalności Spółdzielni jest produkcja wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania klienta, po cenach z nim uzgodnionych, zgodnie z aktualnym przepisami prawnymi. Jednocześnie Spółdzielnia zobowiązuje się do zapobiegania powstawania zagrożeń środowiskowych w trakcie produkcji. Spółdzielnia gwarantuje terminowość, solidność oraz kulturę i życzliwość w obsłudze klientów.

Zadowolenie i zaufanie klienta do jakości wyrobów przy równoczesnym minimalizowaniu szkodliwego wpływu na otoczenie
i środowisko jest warunkiem działalności i rozwoju Spółdzielni.

Jako nadrzędne cele jakości, środowiskowe i bezpieczeństwa i higieny pracy Spółdzielnia stawia sobie:

 • ciągłe doskonalenie jakości wyrobów poprzez terminowość, rzetelność i elastyczność,
 • wzmocnienie pozycji Spółdzielni na rynku,
 • rozszerzenie asortymentu wyrobów dla pozyskania klientów,
 • ciągły monitoring wdrożonych procesów ZSZ,
 • minimalizowanie szkodliwego wpływu na otoczenie, zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone wykorzystanie zasobów i ciągły jego monitoring,
 • stosowanie się do obowiązujących uregulowań prawnych i innych 
 •  zobowiązanie dotyczące zgodności z prawem
 • rozwijanie i wdrażanie wydajnych i bezpiecznych dla środowiska metod pracy i procesów.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • utrzymanie i nieprzerwany rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  w celu polepszenia jego skuteczności i osiągalnych efektów,
 • spełnianie wymagań klientów, obowiązujących norm i przepisów prawnych dotyczących jakości, ochrony środowiska oraz okresową ocenę zgodności,
 • zwiększenie zasobów Spółdzielni w zakresie produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych technik,
 • poprawienie wizerunku Spółdzielni poprzez dbanie o jej otoczenie, ochronę środowiska naturalnego,
 • dążenie do świadomego i odpowiedzialnego działania pracowników na rzecz jakości i środowiska poprzez systematyczne szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje i poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, skuteczne motywowanie,
 • prowadzenie szerokiego dialogu z pracownikami i wszystkimi zainteresowanymi stronami o przedsięwzięciach Spółdzielni na rzecz ochrony środowiska, 
 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez klientów,
 • systematyczną analizę zadowolenia klientów,
 • okresowy przegląd przydatności Polityki Jakości i Środowiska, celów i programów oraz skuteczności ZSZ.
 Za jakość wyrobów, rzetelność i poczucie odpowiedzialności we współpracy z klientami, ograniczenia i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz współpracowników odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

Najwyższe kierownictwo przyjmuje odpowiedzialność za skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zobowiązuje się do zapewnienia zasobów, ciągłe jego doskonalenie oraz zapewnia, że treść ustaleń Polityki Jakości i Środowiska jest znana, rozumiana, przestrzegana w Spółdzielni i dostępna dla stron zainteresowanych.


Leszno, 28.06.2019 r.

Wydanie III

Sławomir Kowalski
Prezes Zarządu


Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek